Klub Zvonek Králův Dvůr

sdružení zdravotně postižených

SOLASIDO aneb jaké to je být pěveckou hvězdou

Klub Zvonek - sdruIení zdravotnu postiIen ˘ch v Královu Dvofie, Studio DETO a TV Film PRO kabelová televize Klatovy zve na puveckou populární soutuI SOLASIDO, kde zpívají duti své oblíbené písniaky za profesionálního hudebního doprovodu. Pfiedstoupit pfied publikum a porotu, zazpívat si na pódiu s podporou profesionální aparatury, uIít si potlesku, vyhrát jednu z hodnotn˘ch cen a je‰tu si poslechnout vlastní cédéako - na to v‰echno se mohou tu‰it úaastníci zábavné soutuIe. Konkurzem vybran˘ch 20 dutí ze Z· KrálUv DvUr bude soutuIit ve dvou kategoriích - mlad‰í a star‰í Iáci. SoutuI a vefiejné natáaení probuhne 27. 1. 2004 od 18 hodin v sále restaurace U BulohlávkU.

Stejn˘ pofiad pfiipravil Klub Zvonek s v˘- ‰e uvedenou agenturou i pro Iáky Základní ‰koly v Poaaplech a to 12. 2. 2004 oput od 18 hodin v restauraci U BulohlávkU. Pfiijite podpofiit vycházející hvuzdy a uIít si pfiíjemn˘ veaer.

Zapsal: Králodvorský zpravodaj, leden 2004
Klub Zvonek Králův Dvůr - sdružení zdravotně postižených - Plzeňská 104, 267 01 Králův Dvůr. Tel: 602 850 264.
Tvorba stránek: Pavel Bokr, Jan Vyhnánek a Iva Vyhnánková.
CNW:Counter